top of page

ผู้ฝึกสอนของ Sprint Swimming Club

Sprint Swimming Academy แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. Baby Sprint Swim School ส่วนฝึกสอนทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ • ครูผู้สอนคือครูที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรของ Baby Sprint เท่านั้น 2. Sprint Swimming Club ส่วนฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อออกกำลังกาย • โค้ชผู้ฝึกสอนคือโค้ชที่ผ่านการอบรมจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและหรือสมาคมผู้ฝึกสอนแห่งประเทศไทยและผ่านการทดสอบจาก Sprint Swimming Club เท่านั้น ---------------------------- ผู้ฝึกสอนของ Sprint Swimming Club นอกจากจะต้องได้รับการ "อบรมผู้ฝึกสอน" จากทางสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและ/หรือผ่านการอบรมจากทางสมาคมผู้ฝึกสอนแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น ยังต้องผ่านการทดสอบทั้ง "ภาคทฤษฎี" และ"ภาคปฏิบัติ" จาก Sprint Swimming Club เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ชทุกท่านมีศักยภาพพอที่จะสอนเด็กๆให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ มาชมบางส่วนของการทดสอบกันค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page